Eternal Chariot: The annual Rathotsava celebrations at Shree Brahmalingeshwara Temple Kanajar. (Pic: Shrikant Bhat, Sinchana Digital)